Kehtestatud Riidaja Põhikooli direktori käskkirjaga 13.09.2018 nr 1-2/2018/6Riidaja Põhikooli päevakava

 

1. Üldosa

Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

 

2. Õppeaasta kestus ja koolivaheajad

Õppeaasta algab 01. septembril 2018 ja lõppeb 31. augustil 2019. Õppeaastas on viis koolivaheaega. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.


Koolivaheajad:


* vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;

* vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;

* vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;

* vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2019; 

* vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

 

3. Koolipäeva korraldus

 • Koolimaja uksed avatakse kell 7.00, suletakse 18.30. Õppetöö algab kell 8.45.

 • Õppetunni algust ning lõppu tähistab koolikella helin. Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus 10 minutit, söögivahetundide pikkus 20 minutit.

 • Õppetunnid toimuvad I ja II korrusel asuvates klassides.

 • Kehaline kasvatuse tunnid toimuvad võimlas või sobiva ilma korral õues.

 • Bussid väljuvad vastavalt õppe- ja huvitegevuse ning pikapäevarühma lõpuajale.

Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

 • 1. tund 8.45-9.30

 • 9.30-9.40 VI-IX kl õpilastele vahepala

 • 2. tund 9.40 -10.25

 • 3. tund 10.35-11.20

 • söögivahetund I-V klass 11.20-11.40

 • 4. tund 11.40-12.25

 • söögivahetund VI-IX klass 12.25-12.45

 • 5. tund 12.45-13.30

 • 13.30-13.40 I-V kl õpilastele vahepala

 • 6. tund 13.40-14.25, alustab pikapäevarühm, huviringid

 • 7. tund 14.35-15.20, huviringid

 

4. Tunniplaan

Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikus õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Tunniplaan on eraldi dokumendina.

Kontrolltööd planeeritakse tunniplaanis alljärgnevalt:

 • õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö,

 • kontrolltöö toimumise aeg tuleb õpilastele teatada vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist,

 • õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd,

 • kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

 

5. Õpetajate konsultatsioonid

Õpilastele on tagatud täiendav pedagoogiline juhendamine väljaspool õppetunde iga päev. Aineõpetajate ja klassiõpetajate konsultatsiooniajad avaldatakse teadetetahvlil.

 

6. Ringide toimumise ajad

Huviringide töö toimub enne õppetunde või peale õppetunde. Huviringide toimumise ajad avaldatakse kooli kodulehel.

 

7. Pikapäevarühma tegevus

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava on kehtestatud direktori käskkirjaga (Riidaja Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava).

 

8. Muu tegevuse toimumise kord

Koosolekud, klassiõhtud, koolipeod ja muud ühisüritused toimuvad kooskõlastatult kooli direktoriga. Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell 21.00 va erijuhud, milleks on taotletud eriluba.

 

9. Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest tulenevalt nn tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: miinus 20°C ja madalam 1. - 6. klassis ning miinus 25°C ja madalam 7.- 9. klassis.

Madalamast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

 • 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10°C;

 • 7. - 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15°C;

 • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 

Read More

Kehtestatud Riidaja Põhikooli direktori käskkirjaga 13.09.2018 nr 1-2/2018/6Riidaja Põhikooli päevakava

 

1. Üldosa

Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

 

2. Õppeaasta kestus ja koolivaheajad

Õppeaasta algab 01. septembril 2018 ja lõppeb 31. augustil 2019. Õppeaastas on viis koolivaheaega. Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.


Koolivaheajad:


* vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;

* vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;

* vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;

* vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2019; 

* vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

 

3. Koolipäeva korraldus

 • Koolimaja uksed avatakse kell 7.00, suletakse 18.30. Õppetöö algab kell 8.45.

 • Õppetunni algust ning lõppu tähistab koolikella helin. Koolitunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus 10 minutit, söögivahetundide pikkus 20 minutit.

 • Õppetunnid toimuvad I ja II korrusel asuvates klassides.

 • Kehaline kasvatuse tunnid toimuvad võimlas või sobiva ilma korral õues.

 • Bussid väljuvad vastavalt õppe- ja huvitegevuse ning pikapäevarühma lõpuajale.

Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

 • 1. tund 8.45-9.30

 • 9.30-9.40 VI-IX kl õpilastele vahepala

 • 2. tund 9.40 -10.25

 • 3. tund 10.35-11.20

 • söögivahetund I-V klass 11.20-11.40

 • 4. tund 11.40-12.25

 • söögivahetund VI-IX klass 12.25-12.45

 • 5. tund 12.45-13.30

 • 13.30-13.40 I-V kl õpilastele vahepala

 • 6. tund 13.40-14.25, alustab pikapäevarühm, huviringid

 • 7. tund 14.35-15.20, huviringid

 

4. Tunniplaan

Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikus õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Tunniplaan on eraldi dokumendina.

Kontrolltööd planeeritakse tunniplaanis alljärgnevalt:

 • õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö,

 • kontrolltöö toimumise aeg tuleb õpilastele teatada vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist,

 • õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd,

 • kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

 

5. Õpetajate konsultatsioonid

Õpilastele on tagatud täiendav pedagoogiline juhendamine väljaspool õppetunde iga päev. Aineõpetajate ja klassiõpetajate konsultatsiooniajad avaldatakse teadetetahvlil.

 

6. Ringide toimumise ajad

Huviringide töö toimub enne õppetunde või peale õppetunde. Huviringide toimumise ajad avaldatakse kooli kodulehel.

 

7. Pikapäevarühma tegevus

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava on kehtestatud direktori käskkirjaga (Riidaja Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava).

 

8. Muu tegevuse toimumise kord

Koosolekud, klassiõhtud, koolipeod ja muud ühisüritused toimuvad kooskõlastatult kooli direktoriga. Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell 21.00 va erijuhud, milleks on taotletud eriluba.

 

9. Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest tulenevalt nn tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: miinus 20°C ja madalam 1. - 6. klassis ning miinus 25°C ja madalam 7.- 9. klassis.

Madalamast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

 • 1. - 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10°C;

 • 7. - 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15°C;

 • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.