ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2017/8ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Kooli arengukava  läbiarutamine ja heaks kiitmine

september 2017

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise

juuni 2018

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

juuni 2018

õppenõukogu

esimees

1. Arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

2. Kinnitab kooli üldtööplaani

august 2018

õppenõukogu

esimees

 

Read More

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2017/8ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Kooli arengukava  läbiarutamine ja heaks kiitmine

september 2017

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise

juuni 2018

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

juuni 2018

õppenõukogu

esimees

1. Arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

2. Kinnitab kooli üldtööplaani

august 2018

õppenõukogu

esimees