COVID-19 JA DISTANTSÕPE

1. Õppetöö korraldus 2020/2021. õppeaastal

Riidaja Põhikoolis toimub õppetöö kontaktõppena, vajadusel distantsõppena.

 

2. Haigestumise riski maandamine koolis

Ruume tuulutatakse regulaarselt.

Korraldatud on igapäevane märgkoristus, koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu-/desinfitseerimisvahenditega.

Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas.

Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad.

Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendi ja paberrätikutega.

Välisuste juures on desinfitseerimisvahendid.

Klassiruumides istuvad õpilased võimalusel ühekaupa laua taga.

Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust ja võimalikkust sõltuvalt piirkondlikust hetkeolukorrast.

Ilma eelneva kokkuleppeta külalisi üldjuhul koolimajja ei lubata.

Nakkusohu kasvades ollakse valmis kontaktõppelt üle minema (osalisele) distantsõppele.

 

3. Üldised soovitused õpilastele ja koolitöötajatele

Haigena ja haiguskahtluse korral püsi kodus. Kui sind on suunatud testimisele, siis ei tohi tulla kooli kuni testitulemuse teadasaamiseni. Anna testi tulemusest teada klassijuhatajale või koolijuhile.

Hoia distantsi.

Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga, nende puudumisel sobib suu ja nina katmiseks varrukas.

Pese tihti ja korralikult käsi.

Väldi nina, silmade ja suu katsumist.

Vaata üle oma reisiplaanid. Tungiv soovitus on mitte reisida kooliajal, kui selleks pole hädavajadust.

Kui sul on vaja nõu ja abi, otsi seda kindlasti. Kaasõpilased, klassijuhataja, õpetajad ning kõik teised aitavad hea meelega. Oluline, et sa ei jäta küsimata.

Käitu ohutult ka väljaspool kooli.

 

4. Käitumisjuhised õpilasele ja/või koolitöötajale, kui ta on haige ja/või COVID-19 kahtlusega

Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ja pöörduma perearsti poole. Õpilane või töötaja, kes on ise olnud lähikontaktis* COVID-19 haigestunuga, peab jääma 10 päevaks koju eneseisolatsiooni.

* Lähikontaktiga on tegemist siis, kui inimene:

1. elab samas majapidamises COVID-19 haigega;

2. on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

3. on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritisega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt tema peale on köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega vm);

4. on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

5. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja klassijuhatajat. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli tervenemisel või eneseisolatsiooni lõppemisel.

6. Kui töötaja puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli tervenemisel või eneseisolatsiooni lõppemisel.

7. Käitumisjuhised õpilasele ja/või koolitöötajale, kui tal diagnoositakse COVID-19 haigus

COVID-19 haige peab jääma koju. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on väga oluline, et ...

... kui õpilasel diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel (uue testi negatiivne tulemus).

... kui töötajal diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel (uue testi negatiivne tulemus).

Kooli direktor teavitab juhtunust kooliperet ning konsulteerides Terviseametiga otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Direktor jagab infot ja teavitab muudatustest Stuudiumis ja kooli veebilehel.

8. Käitumisjuhis, kui õpilane ja/või koolitöötaja haigestub koolis viibides

Õpilane peab haigestumise korral teavitama klassijuhatajat ja koolitöötaja kooli direktorit. Õpilase haigestumisest teavitatakse ka vanemat / seaduslikku esindajat ja vajadusel õpetajaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks kooli raamatukogu. Haigestunule antakse kirurgiline mask ja korraldatakse koju minemine. Nakatanu ja kõik tema lähikontaksed peavad viivitamatult minema isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nii nakatanute kui ka lähikontaktsetega. Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel.

9. Õpilase puudumise põhjuse kajastamine Stuudiumis

Kui vanem teavitab, et ...

õpilane on tõbine või haige ja õpib kodus - klassijuhataja märgib Stuudiumisse puudumise põhjuseks "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on COVID-19 kahtlusega ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on eneseisolatsioonis ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane läheb arsti juurde ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on nii haige, et läheb arsti juurde ja ei õpi kodus - "haige", Stuudiumis tähis „P“

Kõikide muude põhjuste ("koor", "reis", "olümpiaad", "esinemine", "võistlused", "kodused põhjused") korral otsest distantsõpet ei toimu, kuid puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest.

10. Distantsilt õppimine

See tähendab, et õpilane püsib kodus ja tegeleb õppetööga. Tundides osaletakse tunniplaani järgi. Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel. Distantsõppe korral vaheldub õppetund vahetunniga. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi vahendusel tunni sissekandena. Kui õpetaja on saatnud videotunni info, siis tuleb selles osaleda. Tähtajaks esitamata õppeülesandeid fikseerib õpetaja Stuudiumis märkega “!”. Küsimuste korral võtab õpilane koheselt aineõpetajaga ühendust. Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik kodus ülesandeid lahendada, annab sellest klassijuhatajale teada. Kellel puudub ligipääs internetiühendusele või kellel on see piiratud mahus, annab sellest teada oma klassijuhatajale. Kui õpilasel pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda õppimist) põhjustel võimalik distantsilt õppida, siis vanem / seaduslik esindaja teavitab klassijuhatajat. Distantsilt õppimise korral ei osale õpilane ka kooli, valla ja mujal tegutsevates huviringides. Õppekavaväline tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. Koolilõuna distantsõppe ajal korraldatakse koostöös kooli pidajaga.

11. Distantsilt töötamine

See tähendab, et töötaja püsib kodus ja teeb tööd vastavalt ametijuhendile. Õpetaja viib tunde läbi tunniplaani alusel, korraldab konsultatsioone ja osaleb koosolekutel päevakava järgi. Teised töötajad lepivad kaugtöö täpsema korralduse kokku direktoriga. Kui töötajal pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda töötamist) põhjustel võimalik distantsilt töötada, siis ta teavitab direktorit, kes korraldab tema tööülesanded ümber.

12. Juhised lasteaiaõpetajatele

Meie eesmärgiks on hoida lasteaed avatuna nii kaua kui võimalik.

Mistahes haigusnähtudega inimest hoonesse ei lubata.

Vajadusel piiratakse hoonesse sisenevate inimeste hulka.

Kui laps haigestub päeva jooksul, teatab õpetaja sellest viivitamatult lapsevanemale ja lapsevanemal on kohustus lapsele võimalikult kiiresti järele tulla.

13. Lisainfot ja -tuge

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab aineõpetaja. Õppetöö korralduse kohta käivad küsimused esitada klassijuhatajale, vajadusel kooli direktorile. Kontaktid: direktor Ave Rõõm (76 79740, kool@riidaja.ee) ja klassijuhatajad (76 79741, e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt riidaja.edu.ee) . Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116111. Seoses COVID-19 Vabariigi Valitsuse poolt jagatav info on leitav COVID-19 kriisi veebilehelt www.kriis.ee.

 

Read More

COVID-19 JA DISTANTSÕPE

1. Õppetöö korraldus 2020/2021. õppeaastal

Riidaja Põhikoolis toimub õppetöö kontaktõppena, vajadusel distantsõppena.

 

2. Haigestumise riski maandamine koolis

Ruume tuulutatakse regulaarselt.

Korraldatud on igapäevane märgkoristus, koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu-/desinfitseerimisvahenditega.

Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse vähemalt kaks korda nädalas.

Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad.

Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendi ja paberrätikutega.

Välisuste juures on desinfitseerimisvahendid.

Klassiruumides istuvad õpilased võimalusel ühekaupa laua taga.

Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust ja võimalikkust sõltuvalt piirkondlikust hetkeolukorrast.

Ilma eelneva kokkuleppeta külalisi üldjuhul koolimajja ei lubata.

Nakkusohu kasvades ollakse valmis kontaktõppelt üle minema (osalisele) distantsõppele.

 

3. Üldised soovitused õpilastele ja koolitöötajatele

Haigena ja haiguskahtluse korral püsi kodus. Kui sind on suunatud testimisele, siis ei tohi tulla kooli kuni testitulemuse teadasaamiseni. Anna testi tulemusest teada klassijuhatajale või koolijuhile.

Hoia distantsi.

Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga, nende puudumisel sobib suu ja nina katmiseks varrukas.

Pese tihti ja korralikult käsi.

Väldi nina, silmade ja suu katsumist.

Vaata üle oma reisiplaanid. Tungiv soovitus on mitte reisida kooliajal, kui selleks pole hädavajadust.

Kui sul on vaja nõu ja abi, otsi seda kindlasti. Kaasõpilased, klassijuhataja, õpetajad ning kõik teised aitavad hea meelega. Oluline, et sa ei jäta küsimata.

Käitu ohutult ka väljaspool kooli.

 

4. Käitumisjuhised õpilasele ja/või koolitöötajale, kui ta on haige ja/või COVID-19 kahtlusega

Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma koju ja pöörduma perearsti poole. Õpilane või töötaja, kes on ise olnud lähikontaktis* COVID-19 haigestunuga, peab jääma 10 päevaks koju eneseisolatsiooni.

* Lähikontaktiga on tegemist siis, kui inimene:

1. elab samas majapidamises COVID-19 haigega;

2. on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

3. on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritisega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt tema peale on köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega vm);

4. on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

5. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja klassijuhatajat. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli tervenemisel või eneseisolatsiooni lõppemisel.

6. Kui töötaja puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli tervenemisel või eneseisolatsiooni lõppemisel.

7. Käitumisjuhised õpilasele ja/või koolitöötajale, kui tal diagnoositakse COVID-19 haigus

COVID-19 haige peab jääma koju. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on väga oluline, et ...

... kui õpilasel diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel (uue testi negatiivne tulemus).

... kui töötajal diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel (uue testi negatiivne tulemus).

Kooli direktor teavitab juhtunust kooliperet ning konsulteerides Terviseametiga otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Direktor jagab infot ja teavitab muudatustest Stuudiumis ja kooli veebilehel.

8. Käitumisjuhis, kui õpilane ja/või koolitöötaja haigestub koolis viibides

Õpilane peab haigestumise korral teavitama klassijuhatajat ja koolitöötaja kooli direktorit. Õpilase haigestumisest teavitatakse ka vanemat / seaduslikku esindajat ja vajadusel õpetajaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks kooli raamatukogu. Haigestunule antakse kirurgiline mask ja korraldatakse koju minemine. Nakatanu ja kõik tema lähikontaksed peavad viivitamatult minema isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nii nakatanute kui ka lähikontaktsetega. Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel.

9. Õpilase puudumise põhjuse kajastamine Stuudiumis

Kui vanem teavitab, et ...

õpilane on tõbine või haige ja õpib kodus - klassijuhataja märgib Stuudiumisse puudumise põhjuseks "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on COVID-19 kahtlusega ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on eneseisolatsioonis ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane läheb arsti juurde ja õpib kodus - "distantsõppel", Stuudiumis tähis „P“

õpilane on nii haige, et läheb arsti juurde ja ei õpi kodus - "haige", Stuudiumis tähis „P“

Kõikide muude põhjuste ("koor", "reis", "olümpiaad", "esinemine", "võistlused", "kodused põhjused") korral otsest distantsõpet ei toimu, kuid puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest.

10. Distantsilt õppimine

See tähendab, et õpilane püsib kodus ja tegeleb õppetööga. Tundides osaletakse tunniplaani järgi. Tunniplaan on kättesaadav kooli veebilehel. Distantsõppe korral vaheldub õppetund vahetunniga. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi vahendusel tunni sissekandena. Kui õpetaja on saatnud videotunni info, siis tuleb selles osaleda. Tähtajaks esitamata õppeülesandeid fikseerib õpetaja Stuudiumis märkega “!”. Küsimuste korral võtab õpilane koheselt aineõpetajaga ühendust. Kellel pole digiseadme puudumise tõttu võimalik kodus ülesandeid lahendada, annab sellest klassijuhatajale teada. Kellel puudub ligipääs internetiühendusele või kellel on see piiratud mahus, annab sellest teada oma klassijuhatajale. Kui õpilasel pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda õppimist) põhjustel võimalik distantsilt õppida, siis vanem / seaduslik esindaja teavitab klassijuhatajat. Distantsilt õppimise korral ei osale õpilane ka kooli, valla ja mujal tegutsevates huviringides. Õppekavaväline tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. Pikapäevarühma tegevus on distantsõppe lõppemiseni peatatud. Koolilõuna distantsõppe ajal korraldatakse koostöös kooli pidajaga.

11. Distantsilt töötamine

See tähendab, et töötaja püsib kodus ja teeb tööd vastavalt ametijuhendile. Õpetaja viib tunde läbi tunniplaani alusel, korraldab konsultatsioone ja osaleb koosolekutel päevakava järgi. Teised töötajad lepivad kaugtöö täpsema korralduse kokku direktoriga. Kui töötajal pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda töötamist) põhjustel võimalik distantsilt töötada, siis ta teavitab direktorit, kes korraldab tema tööülesanded ümber.

12. Juhised lasteaiaõpetajatele

Meie eesmärgiks on hoida lasteaed avatuna nii kaua kui võimalik.

Mistahes haigusnähtudega inimest hoonesse ei lubata.

Vajadusel piiratakse hoonesse sisenevate inimeste hulka.

Kui laps haigestub päeva jooksul, teatab õpetaja sellest viivitamatult lapsevanemale ja lapsevanemal on kohustus lapsele võimalikult kiiresti järele tulla.

13. Lisainfot ja -tuge

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab aineõpetaja. Õppetöö korralduse kohta käivad küsimused esitada klassijuhatajale, vajadusel kooli direktorile. Kontaktid: direktor Ave Rõõm (76 79740, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) ja klassijuhatajad (76 79741, e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt riidaja.edu.ee) . Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116111. Seoses COVID-19 Vabariigi Valitsuse poolt jagatav info on leitav COVID-19 kriisi veebilehelt www.kriis.ee.