Muudatused kehtestatud direktori käskkirjaga nr 28 26.09.2016

KODUKORD

Riidaja Põhikooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68 lg 1 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukorra täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad)  kohustuslik.

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud tugi- ja mõjutusmeetmeid:

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga/hooldajaga;

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus. Meetme rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik;

5) kirjalik noomitus;

6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema/hooldaja nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Meetme rakendamise otsustab õppenõukogu.

1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

2. Ühistoimimise normid koolis

2.1. Riidaja Põhikoolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund.

Koolihoone on avatud 7.00-16.00, vajadusel kuni 18.30.

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.45 - 9.30

2. tund 9.40 - 10.25

3. tund 10.35 - 11.20

4. tund 11.40 - 12.25

5. tund 12.45 - 13.30

6. tund 13.40 - 14.25

7. tund 14.35 - 15.20

Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli õppekavale, päevakavale ja kooli direktori kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale/hooldajale kooli kodulehe www.riidaja.edu.ee või e-päeviku ja/või õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19°C, siis jäävad õppetunnid selles õpperuumis ära. Õppetunnid jäetakse ära võimlas, kui õhutemperatuur võimlas on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 06.00 temperatuuri (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeksi tabelit (Tervisekaitseinspektsiooni veebilehe tabelit (http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) arvestades miinus 20°C ja külmem, siis jääb õppetöö ära 1. - 6. klassi õpilastel, miinus 25°C ja külmema tegelikult toimiva temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7. - 9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud põhikooli õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

2.3. Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1. - 6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur http://www.emhi.ee andmetel kooli asukohas ja tuulekülma indeks (http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmetel) on kuni miinus 10°C ja 7. - 9. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 15°C. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8m/s.

2.4. Õppeperioodi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde ja arvestuste ajad kannab aineõpetaja e-päeviku kontrolltööde graafikusse, eelnevalt veendudes, et ei ületata päevast kontrolltööde arvu. 1. - 9. klassis tohib päevas olla üks kontrolltöö, nädalas kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

2.5. Pühadejärgseks päevaks ja koolivaheajalt tulemise esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid põhikoolis ei anta.

2.6. I ja II kooliastme õpilastel on paberkandjal õpilaspäevik kohustuslik ja III kooliastmes soovituslik. Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasas kandmise ja täitmise kohustus õppeaasta algusest (01. september) kuni suvevaheaja alguseni.

2.7. Õpilastel on koolilõuna tasuta, toitlustatakse kooli sööklas. Kooli töötajatel on võimalik tellida koolilõuna vallavalitsuse poolt kehtestatud tasu ulatuses.

2.8. Riidaja Põhikoolis austavad kõik õpetajad, koolitöötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja.

2.9. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavat klassijuhatajat ja aineõpetajat või pikapäevarühma õpetajat. Õpilase puudumisest koolidirektori kinnitatud tunniplaanijärgsest tunnist informeeritakse klassijuhatajat, kes korraldab vanema/hooldaja teavitamise vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu, e-päevikusse märgib aineõpetaja puudujad märkega "P".

2.10. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli töötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis teatab klassijuhataja või aineõpetaja õppetundidest vabastamise direktorile enne ürituse toimumist. Õpilase üritusest osalemisest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja vanemat/hooldajat enne ürituse toimumist vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu.

2.11. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel teavitab lapsevanem/hooldaja klassijuhatajat puudumise põhjusest, aineõpetajad annavad juhised iseseisvaks õppetööks. Õppe korraldamise tagab lapsevanem/hooldaja ning vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

2.12. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema/hooldaja suuline, kirjalik teade või arstitõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. Lapse haigestumise või muul põhjusel ootamatu puudumise korral, teatab lapsevanem/hooldaja sellest kohe hommikul klassijuhatajale telefoni või e-maili või e-päeviku kaudu.

2.13. Õpilased teavitavad 10 minuti jooksul klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorit.

2.14. 1.-9. klassi õpilased jätavad üleriided ja välijalatsid  garderoobi. Garderoobi ei jäeta väärtesemeid, rahakotte ega muid väärtuslikke esemeid. Nende eest kool materiaalselt ei vastuta. Esemete kadumisest tuleb teavitada klassijuhatajat.

2.15. Kehalise kasvatuse tunniks riietuvad õpilased võimlakorpuses asuvates riietusruumides. Tunni ajal on võimla korpus lukustamata.

2.16. Võimlas, raamatukogus, tööõpetuse- ja arvutiklassis täidavad õpilased nende ruumide kasutamise erinõudeid, mida tutvustatakse õpilastele õppeaasta algul.

2.17. Riidaja Põhikooli õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud.

2.18. Riidaja Põhikooli õpilasel on kohustus:

 • jõuda tundi õigeaegselt - õpilane on klassis või klassi ukse taga hiljemalt tunnikellaga;
 • hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
 • hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitada kahju vastavalt kooli põhimäärusele);
 • panna üleriided selleks ettenähtud kohta;
 • kanda vahetusjalatseid;
 • vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel, kõõluda akendel, pritsida veega, loopida lumega, joosta koridorides ja treppidel, kindla otstarbeta puudutada korruste tuletõkkeuksi jne);
 • süüa/juua ainult selleks ettenähtud kohas (sööklas, õpetaja loal klassis).

2.19. Riidaja Põhikooli õpilased ja töötajad ei oma ega tarvita kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid või e-sigarette.

2.20. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet, tubakatooteid või e-sigarette või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat/hooldajat, politseid või esitab vastava avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.

2.21. Õpilane teeb kevadel ja sügisel kooli ümbruses heakorratöid.

2.22. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem/ eestkostja/hooldaja.

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

3.1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt/hooldajalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.

3.2. Raamatukogust laenutatakse teavikuid aineõpetajatele. Esimese klassi õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

3.3. Igale aineõpetajale väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Töövihikud on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

3.4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit kahjustamata võimalik.

3.5. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

3.6. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel tagastama või tagastama pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.

3.7. Raamatukogu võib tasuta õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui:

1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;

2) õpilane annab õppevahendi kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste rikkumise tõttu;

3.8. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud, töövihikud jäävad õpilasele.

3.9. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

3.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem/hooldaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötajate tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

4. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest

4.1. Õpilast ja tema vanemat/hooldajat teavitab kool hindamisest ja hinnangutest e-päeviku ja/või õpilaspäeviku ning klassitunnistuse kaudu.

4.2. Kui õpilane ja vanem/hooldaja ei ole andnud nõusolekut hindamisest ja hinnangute andmise teavitamiseks elektrooniliselt, siis on õpilasel kohustus täita õpilaspäevikut.

4.3. Õppeperioodi algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel.

4.4. Kool annab põhikooli õpilastele nende käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta tagasisidet neli korda õppeaastas.

4.5. Kõiki kooli õpilasi ja nende seaduslikke esindajaid teavitab kool aastahinnetest  klassitunnistuse kaudu, mille kool saadab õpilasega koju õppeaasta lõpus.

4.6. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.7. Õpilase puudumise korral hinnatava õpitulemuse ajal on õpilasel kohustus see järgi vastata 5 õppepäeva jooksul. Järelvastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga. Ebaõnnestunud töö järelvastamine on kohustuslik ja toimub kokkuleppel aineõpetajaga.

5. Õppest puudumisest teavitamise kord

5.1. Õppest puudumistega saab vanem/hooldaja tutvuda e-päeviku vahendusel, kui vanemaga/hooldajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

5.2. Koolikohustusliku õpilase vanem/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise õppepäeval e-maili või telefoni või e-päeviku kaudu. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema/hooldaja poolt koolile esitatud kontaktandmeid.

6. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

6.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

7. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

7.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama kooli direktorit.

7.2. Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadvalt valeandmete esitamise eest võib kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus, seletuskirja koostamise kuupäeva, seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

7.3. Süü- või väärteo toime pannud isiku vastutusele võtmise korral määratakse talle ainult üks karistus.

7.4. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.

7.5. Kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse.

7.6. Kui kooli direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.

7.7. Kui kooli direktor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib alaealiste komisjoni jätta esildis tegemata.

7.8. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb pöörduda koheselt klassijuhataja või direktori poole, kes rakendavad vastavad meetmed ning vajadusel pöörduvad politseiesindaja poole.

7.9. Alkoholi, tubaka, e-sigareti või muu aine omamise korral võetakse keelatud aine õpilaselt ära. Keelatud aine omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.

7.10. Kakluse või kehalise vigastuse tekkimise korral teavitatakse vanemat/hooldajat ja politseid, vajadusel kaasatakse medõde või kiirabi.

7.11. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, ropendamine, asjade loopimine, tunni korra rikkumine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemat/hooldajat, vajaduse korral tehakse avaldus politseile.

7.12. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem/hooldaja esitama vastava avalduse politseile.

7.13. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile

8. Õpilase koolist väljaarvamise tingimused ja kord

8.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsustab õppenõukogu.

8.2. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.

8.3. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta:

1) oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis;

2) puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia.

9. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

9.1. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.2. Kooli territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.3. Õpilasel on lubatud lahkuda koolist õppepäeva jooksul tingimusel, et ta  teavitab sellest vastavalt klassijuhatajat või pikapäevarühma õpetajat või direktorit.

9.4.Vabade tundide ajal viibib õpilane talle kokkuleppes näidatud kohas.

10. Kooli päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema teavitamise kord

10.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

10.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

10.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

11. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

Õpilast motiveeriv tunnustamine

1. Suuline kiitus õpilastele kooli töötajate poolt.

2. Kiitus e-päevikusse ja/või õpilaspäevikusse õpetaja, klassijuhataja või koolijuhi poolt.

3. Klassi või kooli ees kiitmine viisaka käitumise või heateo eest. Ettepaneku direktorile võivad teha kõik kooli töötajad ja hea teo märkajad väljaspool kooli.

4. Direktori käskkirjaga õpilasele kiituse avaldamine ja vanematele teatamine. Ettepaneku võivad direktorile teha kõik töötajad.

5. Heade koolisiseste spordi- või olümpiaadide tulemuste puhul õpilaste tänamine diplomi või

tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.

6. Maakondlikest, vabariiklikest spordivõistlustest ja olümpiaadidest osavõtu puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.

7. Õppeperioodi lõpus tublidele „4" ja „5" õppijatele tunnistuse kätteandmine kogu koolipere ees. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja direktorile.

8. Väga hästi ja hästi õppinud õpilastele õppeaasta lõpus tänu avaldamine ja meenete andmine.

9. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel I-IX klassi õpilasi.

10. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».

12. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

Kooli töötajatel on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise.

13. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine

13.1. Kooli hoiule antud eseme kohta koostab direktor akti. Direktor peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

13.2. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.

14. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

14.1. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat/hooldajat e-päeviku või õpilaspäeviku kaudu.

14.2. Õppenõukogu otsus ajutiselt õppest osalemise keeluga koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale/hooldajale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

15. Nõuded õpilase käitumisele

15.1. Õpilane juhindub oma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest kommetest ja tavadest ning riiklike õppekavade üldosas sätestatud alusväärtustest, mis on detailsemalt lahti kirjutatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks õpetaja poole.

15.2. Põhikooli õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).

15.3. Põhikooli õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

15.4. Põhikooli õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

16. Hindamise korraldus dubleerituna kooli õppekava üldosast

Kooli kodukorras hindamise korraldust dubleerituna kooli õppekavast ei sätestata.

 

Read More

Muudatused kehtestatud direktori käskkirjaga nr 28 26.09.2016

KODUKORD

Riidaja Põhikooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68 lg 1 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukorra täitmine on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad)  kohustuslik.

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud tugi- ja mõjutusmeetmeid:

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga/hooldajaga;

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus. Meetme rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik;

5) kirjalik noomitus;

6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema/hooldaja nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Meetme rakendamise otsustab õppenõukogu.

1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

2. Ühistoimimise normid koolis

2.1. Riidaja Põhikoolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund.

Koolihoone on avatud 7.00-16.00, vajadusel kuni 18.30.

Õppetunnid toimuvad järgmistel aegadel:

1. tund 8.45 - 9.30

2. tund 9.40 - 10.25

3. tund 10.35 - 11.20

4. tund 11.40 - 12.25

5. tund 12.45 - 13.30

6. tund 13.40 - 14.25

7. tund 14.35 - 15.20

Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli õppekavale, päevakavale ja kooli direktori kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale/hooldajale kooli kodulehe www.riidaja.edu.ee või e-päeviku ja/või õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19°C, siis jäävad õppetunnid selles õpperuumis ära. Õppetunnid jäetakse ära võimlas, kui õhutemperatuur võimlas on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kokkuvõttes koolipäeva hommikul kell 06.00 temperatuuri (http://www.emhi.ee andmetel) ja tuule-külma indeksi tabelit (Tervisekaitseinspektsiooni veebilehe tabelit (http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000) arvestades miinus 20°C ja külmem, siis jääb õppetöö ära 1. - 6. klassi õpilastel, miinus 25°C ja külmema tegelikult toimiva temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7. - 9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud põhikooli õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

2.3. Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1. - 6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur http://www.emhi.ee andmetel kooli asukohas ja tuulekülma indeks (http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1000 tabeli andmetel) on kuni miinus 10°C ja 7. - 9. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 15°C. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8m/s.

2.4. Õppeperioodi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde ja arvestuste ajad kannab aineõpetaja e-päeviku kontrolltööde graafikusse, eelnevalt veendudes, et ei ületata päevast kontrolltööde arvu. 1. - 9. klassis tohib päevas olla üks kontrolltöö, nädalas kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

2.5. Pühadejärgseks päevaks ja koolivaheajalt tulemise esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid põhikoolis ei anta.

2.6. I ja II kooliastme õpilastel on paberkandjal õpilaspäevik kohustuslik ja III kooliastmes soovituslik. Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasas kandmise ja täitmise kohustus õppeaasta algusest (01. september) kuni suvevaheaja alguseni.

2.7. Õpilastel on koolilõuna tasuta, toitlustatakse kooli sööklas. Kooli töötajatel on võimalik tellida koolilõuna vallavalitsuse poolt kehtestatud tasu ulatuses.

2.8. Riidaja Põhikoolis austavad kõik õpetajad, koolitöötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja.

2.9. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavat klassijuhatajat ja aineõpetajat või pikapäevarühma õpetajat. Õpilase puudumisest koolidirektori kinnitatud tunniplaanijärgsest tunnist informeeritakse klassijuhatajat, kes korraldab vanema/hooldaja teavitamise vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu, e-päevikusse märgib aineõpetaja puudujad märkega "P".

2.10. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli töötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis teatab klassijuhataja või aineõpetaja õppetundidest vabastamise direktorile enne ürituse toimumist. Õpilase üritusest osalemisest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja vanemat/hooldajat enne ürituse toimumist vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu.

2.11. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel teavitab lapsevanem/hooldaja klassijuhatajat puudumise põhjusest, aineõpetajad annavad juhised iseseisvaks õppetööks. Õppe korraldamise tagab lapsevanem/hooldaja ning vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

2.12. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema/hooldaja suuline, kirjalik teade või arstitõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. Lapse haigestumise või muul põhjusel ootamatu puudumise korral, teatab lapsevanem/hooldaja sellest kohe hommikul klassijuhatajale telefoni või e-maili või e-päeviku kaudu.

2.13. Õpilased teavitavad 10 minuti jooksul klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorit.

2.14. 1.-9. klassi õpilased jätavad üleriided ja välijalatsid  garderoobi. Garderoobi ei jäeta väärtesemeid, rahakotte ega muid väärtuslikke esemeid. Nende eest kool materiaalselt ei vastuta. Esemete kadumisest tuleb teavitada klassijuhatajat.

2.15. Kehalise kasvatuse tunniks riietuvad õpilased võimlakorpuses asuvates riietusruumides. Tunni ajal on võimla korpus lukustamata.

2.16. Võimlas, raamatukogus, tööõpetuse- ja arvutiklassis täidavad õpilased nende ruumide kasutamise erinõudeid, mida tutvustatakse õpilastele õppeaasta algul.

2.17. Riidaja Põhikooli õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud.

2.18. Riidaja Põhikooli õpilasel on kohustus:

 • jõuda tundi õigeaegselt - õpilane on klassis või klassi ukse taga hiljemalt tunnikellaga;
 • hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
 • hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitada kahju vastavalt kooli põhimäärusele);
 • panna üleriided selleks ettenähtud kohta;
 • kanda vahetusjalatseid;
 • vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel, kõõluda akendel, pritsida veega, loopida lumega, joosta koridorides ja treppidel, kindla otstarbeta puudutada korruste tuletõkkeuksi jne);
 • süüa/juua ainult selleks ettenähtud kohas (sööklas, õpetaja loal klassis).

2.19. Riidaja Põhikooli õpilased ja töötajad ei oma ega tarvita kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid või e-sigarette.

2.20. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet, tubakatooteid või e-sigarette või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat/hooldajat, politseid või esitab vastava avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.

2.21. Õpilane teeb kevadel ja sügisel kooli ümbruses heakorratöid.

2.22. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem/ eestkostja/hooldaja.

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

3.1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt/hooldajalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.

3.2. Raamatukogust laenutatakse teavikuid aineõpetajatele. Esimese klassi õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

3.3. Igale aineõpetajale väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Töövihikud on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

3.4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit kahjustamata võimalik.

3.5. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

3.6. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel tagastama või tagastama pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.

3.7. Raamatukogu võib tasuta õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui:

1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;

2) õpilane annab õppevahendi kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste rikkumise tõttu;

3.8. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud, töövihikud jäävad õpilasele.

3.9. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

3.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem/hooldaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötajate tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

4. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilastele pandud hinnetest ja antud hinnangutest

4.1. Õpilast ja tema vanemat/hooldajat teavitab kool hindamisest ja hinnangutest e-päeviku ja/või õpilaspäeviku ning klassitunnistuse kaudu.

4.2. Kui õpilane ja vanem/hooldaja ei ole andnud nõusolekut hindamisest ja hinnangute andmise teavitamiseks elektrooniliselt, siis on õpilasel kohustus täita õpilaspäevikut.

4.3. Õppeperioodi algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel.

4.4. Kool annab põhikooli õpilastele nende käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta tagasisidet neli korda õppeaastas.

4.5. Kõiki kooli õpilasi ja nende seaduslikke esindajaid teavitab kool aastahinnetest  klassitunnistuse kaudu, mille kool saadab õpilasega koju õppeaasta lõpus.

4.6. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.7. Õpilase puudumise korral hinnatava õpitulemuse ajal on õpilasel kohustus see järgi vastata 5 õppepäeva jooksul. Järelvastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga. Ebaõnnestunud töö järelvastamine on kohustuslik ja toimub kokkuleppel aineõpetajaga.

5. Õppest puudumisest teavitamise kord

5.1. Õppest puudumistega saab vanem/hooldaja tutvuda e-päeviku vahendusel, kui vanemaga/hooldajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

5.2. Koolikohustusliku õpilase vanem/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise õppepäeval e-maili või telefoni või e-päeviku kaudu. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema/hooldaja poolt koolile esitatud kontaktandmeid.

6. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

6.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

7. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

7.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama kooli direktorit.

7.2. Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadvalt valeandmete esitamise eest võib kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus, seletuskirja koostamise kuupäeva, seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

7.3. Süü- või väärteo toime pannud isiku vastutusele võtmise korral määratakse talle ainult üks karistus.

7.4. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.

7.5. Kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse.

7.6. Kui kooli direktor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.

7.7. Kui kooli direktor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib alaealiste komisjoni jätta esildis tegemata.

7.8. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb pöörduda koheselt klassijuhataja või direktori poole, kes rakendavad vastavad meetmed ning vajadusel pöörduvad politseiesindaja poole.

7.9. Alkoholi, tubaka, e-sigareti või muu aine omamise korral võetakse keelatud aine õpilaselt ära. Keelatud aine omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.

7.10. Kakluse või kehalise vigastuse tekkimise korral teavitatakse vanemat/hooldajat ja politseid, vajadusel kaasatakse medõde või kiirabi.

7.11. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, ropendamine, asjade loopimine, tunni korra rikkumine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemat/hooldajat, vajaduse korral tehakse avaldus politseile.

7.12. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem/hooldaja esitama vastava avalduse politseile.

7.13. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile

8. Õpilase koolist väljaarvamise tingimused ja kord

8.1. Õpilase koolist väljaarvamise otsustab õppenõukogu.

8.2. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja arvata.

8.3. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui ta:

1) oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis;

2) puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia.

9. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

9.1. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.2. Kooli territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.3. Õpilasel on lubatud lahkuda koolist õppepäeva jooksul tingimusel, et ta  teavitab sellest vastavalt klassijuhatajat või pikapäevarühma õpetajat või direktorit.

9.4.Vabade tundide ajal viibib õpilane talle kokkuleppes näidatud kohas.

10. Kooli päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema teavitamise kord

10.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

10.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

10.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

11. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

Õpilast motiveeriv tunnustamine

1. Suuline kiitus õpilastele kooli töötajate poolt.

2. Kiitus e-päevikusse ja/või õpilaspäevikusse õpetaja, klassijuhataja või koolijuhi poolt.

3. Klassi või kooli ees kiitmine viisaka käitumise või heateo eest. Ettepaneku direktorile võivad teha kõik kooli töötajad ja hea teo märkajad väljaspool kooli.

4. Direktori käskkirjaga õpilasele kiituse avaldamine ja vanematele teatamine. Ettepaneku võivad direktorile teha kõik töötajad.

5. Heade koolisiseste spordi- või olümpiaadide tulemuste puhul õpilaste tänamine diplomi või

tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.

6. Maakondlikest, vabariiklikest spordivõistlustest ja olümpiaadidest osavõtu puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.

7. Õppeperioodi lõpus tublidele „4" ja „5" õppijatele tunnistuse kätteandmine kogu koolipere ees. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja direktorile.

8. Väga hästi ja hästi õppinud õpilastele õppeaasta lõpus tänu avaldamine ja meenete andmine.

9. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel I-IX klassi õpilasi.

10. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea».

12. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

Kooli töötajatel on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise.

13. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine

13.1. Kooli hoiule antud eseme kohta koostab direktor akti. Direktor peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

13.2. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.

14. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

14.1. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat/hooldajat e-päeviku või õpilaspäeviku kaudu.

14.2. Õppenõukogu otsus ajutiselt õppest osalemise keeluga koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale/hooldajale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

15. Nõuded õpilase käitumisele

15.1. Õpilane juhindub oma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest kommetest ja tavadest ning riiklike õppekavade üldosas sätestatud alusväärtustest, mis on detailsemalt lahti kirjutatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks õpetaja poole.

15.2. Põhikooli õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).

15.3. Põhikooli õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

15.4. Põhikooli õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

16. Hindamise korraldus dubleerituna kooli õppekava üldosast

Kooli kodukorras hindamise korraldust dubleerituna kooli õppekavast ei sätestata.